FAQs Complain Problems

समाचार

गजुरी गाउँपालिकाको सभा सञ्चालन तथा व्यवथापन नियमावली, २०७५

गजुरी गाउँपालिकाको सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा सभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिहरूको गठन गर्न र सभाको अन्य काम कारवाही नियमित एवं प्रभावकारी बनाउन गरिने कार्य सम्पादन पद्धति तथा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न बान्छनिय भएकोले, गजुरी गाउँपालिकाको सभाले यो सभाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यबिधी) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७५ बनाई लागू गरेको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: