FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०८०/०६/०१

बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०८०/०६/०१, सानो बाङ्गे ठुलो बाङ्गे खानेपानी आयोजना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०५/२६

बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०५/२६

बोलपत्र आव्‍हानको सूचना ।

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/०८१ को लागि पुन: नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री करका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना, दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०४/२३

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/०८१ को लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा विक्री करका लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना, प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०३/२०

आ.व. २०८०/०८१ को लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा विक्री करका लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना, प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०३/२०

Pages